Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden PSG Group nv

 1. De abonnementsformule, tarieven
  1. De tarieven van de abonnementsformules die we aanbieden zijn inclusief BTW
   (voor zover van toepassing) en verzendingskosten (voor zover van
   toepassing) .
  2. Geldende standaardtarieven worden gepubliceerd in de colofon en op de website van het tijdschrift.
  3. Tarieven, aanbod, verschijningsfrequentie, redactionele formule en de drager
   (print/online) kunnen op elk moment aangepast worden. Wijzigingen
   worden meegedeeld in het magazine en op de website.
  4. Het abonnementstarief waarop u intekent blijft gans de abonnementsperiode (gebruikelijk 12 maanden) geldig.
 1. Looptijd, verlenging en beëindiging van het abonnement
 1. Abonnementen worden aangegaan voor de overeengekomen periode of het aantal edities.
 2. Binnen een abonnementsperiode kan het abonnement alleen tegen het einde van het overeengekomen termijn worden beëindigd.
 3. Na een abonnementsperiode – behoudens opzegging – wordt het abonnement
  automatisch verlengd voor een periode van 12 maanden en dit aan het op
  dat ogenblik geldend standaardtarief. U ontvangt een
  factuur/uitnodiging voor de verlenging van het abonnement en dit in
  de maand voorafgaand het einde van de abonnementsperiode.
 4. Na (automatische) verlenging kunt u uw abonnement onmiddellijk stopzetten.
  De factuur/uitnodiging voor de verlenging wordt gecrediteerd.
 5. Enkel na betaling van de factuur/uitnodiging voor de verlenging van het abonnement , wordt het abonnement opnieuw geactiveerd.
 6. Een onbetaald factuur/uitnodiging voor verlenging van het abonnement wordt automatisch gecrediteerd na 2 maanden.
 7. Opzeggen kan per post of per e-mail. U ontvangt een bevestiging.
 1. Welkomstgeschenk of korting
 1. Wanneer in de aanbieding een premium vervat zit, wordt dit u toegestuurd 2 à 3 weken na ontvangst van uw betaling.
 2. Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden zolang de voorraad strekt.
 3. Eventuele kortingsacties zijn beperkt in tijd en niet cumuleerbaar met andere
  acties. Bestelt u via de webshop, dan hebt u tijdens het bestelproces de
  mogelijkheid om gebruik te maken van een kortingscode. Een kortingscode
  is een code die u via een promotiecampagne ontvangt om een korting op
  een bepaald abonnement te verkrijgen. Vooraleer uw bestelling te
  bevestigen, kunt u de kortingscode in uw winkelmandje invullen.
 1. Intekenen op een abonnement
 1. Intekenen op een abonnement doet u door ons een bestelbon te sturen per post of
  per e-mail of door ons telefonisch te contacteren. Of u kan u online
  registreren op de webshop van het tijdschrift. U ontvangt ter
  bevestiging een factuur /uitnodiging voor betaling.
 2. Het abonnement komt tot stand zodra we uw betaling administratief verwerkt
  hebben. We stellen alles in het werk om het abonnement zo snel mogelijk
  te starten
 3. U ontvangt het eerste nummer na registratie van de
  betaling en dit binnen een termijn van veertien dagen of bij de eerst
  volgende verschijningsdatum na registratie van de betaling.
 4. We behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren.
 1. Uw gegevens en privacy
 1. PSG Group nv verzamelt, registreert en verwerkt de persoonsgegevens van haar
  klanten en abonnees voor het nemen van een abonnement en de daaraan
  gekoppelde activiteiten zoals de aankoop van producten, het gebruik van
  sommige onderdelen van een website of app, de inschrijving voor een
  evenement, de deelname aan een wedstrijd of actie . Deze gegevens
  worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.
 2. PSG Group nv respecteert de privacy van haar klanten en abonnees. Persoonlijke
  gegevens van abonnees en klanten worden door PSG Group nv dan ook met de
  grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Meer informatie i.v.m. ons
  privacy beleid vindt u op www.psg.be
 3. Adreswijzigingen
  in verband met bezorging dan wel facturering dienen uiterlijk 14 dagen
  voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan onze
  klantendienst te worden doorgegeven. Ook onjuistheden in de adressering
  of de naamsvermelding van de abonnee dienen zo spoedig mogelijk
  doorgegeven te worden.
 4. De verwerking van de persoonsgegevens door PSG Group nv zijn onderworpen aan het Belgisch wet.
 1. Uw abonnement betalen
 2. Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden: online betaling (beveiligd, met factuur) of overschrijving met factuur.
 3. Herroepingsrecht
 1. U hebt het recht om binnen een termijn van veertien dagen, zonder opgave
  van reden, de overeenkomst te herroepen. Deze termijn loopt vanaf de dag
  van levering van het eerste tijdschrift aan de abonnee. Om dit recht
  uit te oefenen moet u ons formeel (via e-mail, telefoon, post ) laten
  weten dat u de intekening op het abonnement wil annuleren. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de herroeping via mail of brief.
 2. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zijn de kosten van retournering voor de rekening van de klant.
 3. U bezorgt ons tevens een rekeningnummer voor terugstorting. De
  terugbetaling gebeurt binnen dertig dagen na de ontvangst van de
  herroeping en na de retournering van het product.
 1. Garantie
 1. We bevestigen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen
  aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende
  met de specificaties van het product
 2. U bent gehouden om het aantal en de staat van de producten te controleren bij levering. In geval van schade of indien de levering niet overeenkomt met de
  bestelling, dient u onze klantendienst hierover zo snel mogelijk te
  informeren (per e-mail, post of telefonisch) en de artikelen dadelijk
  naar ons terug te sturen. Nadat wij het door U geretourneerde product
  hebben ontvangen, zullen wij u gratis een nieuw product of het product
  dan overeenstemt met uw bestelling toesturen.
 3. Bij vragen, opmerkingen of klachten kan u op elk moment contact opnemen met de
  klantendienst en dit per post, per email of telefonisch. De
  klantendienst zal uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in
  behandeling nemen en zal contact opnemen met u.
 1. De leveringsdatum
 1. Gedurende de looptijd van het abonnement zal PSG Group nv zich inspannen voor een tijdige levering van het magazine.
 2. De leveringsdatum is een datum die slechts bij benadering wordt opgegeven,
  het verstrijken ervan vernietigt het contract niet en geeft in geen
  geval aanleiding tot enige schadevergoeding.
 3. In geval van overmacht heeft de PSG Group nv het recht de leveringen op te schorten of te verdagen.
 4. Intellectuele eigendom
 5. De auteursrechten en andere intellectuele eigendom- en overeenkomstige
  rechten met betrekking tot de tijdschriften berusten bij PSG Group nv en/of
  haar licentiegevers. Abonnee en klant erkennen deze rechten en zal zich
  onthouden van inbreuk op deze rechten.
 6. Onze klantendienst
  PSG Group nv, Klantendienst, Research Campus 18 – 3500 Hasselt mail: [email protected] Tel. 0032 (0)11 71 27 12
 1. Toepassing van de abonnementsvoorwaarden
 1. Het intekenen op een abonnement houdt in dat u deze abonnementsvoorwaarden aanvaardt.
 2. Ze
  vernietigen en vervangen alle voorgaande abonnementsvoorwaarden en zijn
  onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van PSG Group nv
 3. Alle
  rechten en aanspraken van PSG Group nv in deze
  abonnementsvoorwaarden gelden evenzeer voor de door PSG Group nv
  ingeschakelde derden.
 4. Deze voorwaarden zijn online gepubliceerd op www.psg.be
  en op de website van het betreffende magazine en worden op verzoek
  kosteloos toegezonden. Een verzoek kan gericht worden aan de
  klantendienst.
 5. PSG Group nv behoudt zich het recht voor voorwaarden
  te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra ze
  gepubliceerd worden op www.psg.be en op de website van het betreffende magazine. Vanaf dat moment zijn ze van toepassing op de te sluiten overeenkomsten.
 6. Betwisting
 1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze
  abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn, alsook op de algemene
  voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht
  van toepassing.
 2. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Hasselt, of het Vredegerecht van Hasselt bevoegd.
 1. Verantwoordelijke Uitgever
  PSG Group nv, Dhr. Kurt Dekeyzer – Research Campus 18 – 3500 Hasselt – Ond. Nr. /BTW BE 0463057709, RPR Limburg, afdeling Hasselt